Monthly Archives: April 2018

Kallelse till årsstämma i Shortcut Media 24 maj 2018

Stockholm 25 april 2018 Härmed kallas aktieägarna i Shortcut Media AB till årsstämma. Datum 2018-05-24 Tid       Kl. 15:00 Plats    Ynglingagatan 15 (dotterbolaget Bond Street Films kontor) Aktieägare, som vill delta i årsstämman skall dels vara införd som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 18 maj 2018, dels anmäla sitt deltagande i…
Läs mer