Bakgrund & Motiv

Bakgrund

Marknaden för filmproduktion i kortformat växer fort men är fragmenterad. Majoriteten av aktörerna på marknaden är kreatörsledda fåmansbolag. Det finns goda möjligheter för en professionellt ledd koncern att konsolidera marknaden och utnyttja de intäkts- och kostnadssynergier som då uppstår. Shortcut har en god organisk tillväxt och driver även marknadskonsolideringen, genom att sedan början av 2016 ha förvärvat tre bolag i Stockholm samt Göteborg. Sedan 2012 har fem bolag förvärvats.

Konsolidering

Marknaden är fragmenterad och konsolideringsgraden i övrigt har hittills varit låg. Den främsta anledningen är såvitt Shortcuts ledning kan se att många av bolagen i branschen drivs av kreatörer. Bolagets ledning är av uppfattningen att detta leder till god kreativ höjd, men också till begränsad professionalitet i företagsledning samt relativt lågt resursutnyttjande. I synnerhet det låga resursutnyttjandet, det vill säga dålig beläggning, verkar innebära att många bolag har begränsad lönsamhet trots goda täckningsbidrag från genomförda produktioner. En större aktör med fler affärsområden bör i större utsträckning kunna behålla en jämn, hög beläggning samt nå stordriftsfördelar vad gäller inköp av både teknik och tjänster.

Spridningsemission

Det finns tre huvudanledningar till att Shortcut nu genomför en spridningsemission.

  • Likviditeten i SMG-aktien har tidvis varit begränsad. En viktig teknisk orsak till detta är att stora, långsiktiga ägare står för en hög andel av aktieägandet. Detta resulterar i en låg free float, dvs liten andel aktier som byter ägare, vilket försvårar god likviditet. Denna spridningsemission syftar till att öka antalet ägare och därmed öka likviditeten i SMG-aktien
  • Att uppkapitalisera verksamheten för att fortsätta den höga expansionstakten, framförallt genom förvärv av nya verksamheter. Shortcut har genomfört tre lyckade förvärv sedan starten av 2016 och kommer med stöd av kapitaltillskottet från denna emission kunna fortsätta att expandera och konsolidera marknaden i snabb takt
  • Det är ledningens ambition att i samband med emissionen att köpa ut minoritetsintressen i koncernens dotterbolag, vilket väntas öka resultatet per aktie och kassaflöden som tillfaller moderbolaget