Kallelse till årsstämma i Shortcut Media 24 maj 2018

Stockholm 25 april 2018

Härmed kallas aktieägarna i Shortcut Media AB till årsstämma.

Datum 2018-05-24

Tid       Kl. 15:00

Plats    Ynglingagatan 15 (dotterbolaget Bond Street Films kontor)

Aktieägare, som vill delta i årsstämman skall dels vara införd som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 18 maj 2018, dels anmäla sitt deltagande i stämman till bolaget senast den 18 maj 2018. Anmälan om deltagande i stämman sker via email till fanny.andersson@shortcutmedia.se. Vid anmälan anges även antal eventuella biträden.
Se förslag till dagordning samt förslag till styrelse nedan.

Med vänlig hälsning

Shortcut Media AB (publ)

 

DAGORDNING 

 1. Val av ordförande
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd
 3. Val av en eller två justeringsmän.
 4. Prövande av om stämman blivit behörigen sammankallad.
 5. Godkännande av dagordning.
 6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen.
 7. Beslut om följande.
  • Fastställande av resultaträkning, balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.
  • Dispositioner beträffande aktiebolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
  • Ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören när sådan förekommer.
 8. Fastställande av antalet styrelseledamöter, suppleanter och revisorer.
 9. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna.
 10. Val till styrelsen och av revisor.
 11. Beslut om bemyndigande till styrelsen att fatta beslut om emission.
 12. Övrigt

 

Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna

Stämman föreslås besluta om oförändrade arvoden till styrelsen och revisorerna. Detta innebär att 40 000 kr per extern ledamot ska utgå i arvode och 50 000 kr till ordförande. Ersättning till revisor föreslås utgå enligt löpande räkning.

 

Beslut om bemyndigande till styrelsen att fatta beslut om emission.

Stämman föreslås besluta om bemyndigande för styrelsen att inom ramen för gällande bolagsordning, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, vid ett eller flera tillfällen intill nästkommande årsstämma, fatta beslut om att genom nyemission av aktier öka bolagets aktiekapital. Betalning skall kunna ske kontant, med apportegendom, kvittning eller i övrigt med villkor enligt 2 kap 5 § andra stycket 1-3 och 5 aktiebolagslagen. Emission i enlighet med detta bemyndigande ska ske på marknadsmässiga villkor. Övriga villkor får beslutas av styrelsen. Styrelsen äger i enlighet med detta bemyndigande rätt att emittera maximalt 2 miljoner aktier.

Syftet med bemyndigandet och skälet till att styrelsen ska kunna fatta beslut enligt ovan är att bolaget ska kunna emittera aktier i samband med förvärv av bolag eller rörelser samt kunna genomföra emissioner i syfte att införskaffa kapital till bolaget och/eller nya ägare av strategisk betydelse för bolaget. Styrelsen, eller den styrelsen därtill förordnar, föreslås äga rätt att vidta de smärre ändringar i beslutet ovan som kan föranledas av registrering därav hos Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB. För giltigt beslut krävs att aktieägare med minst två tredjedelar av de avgivna rösterna och vid stämman företrädda aktierna biträder beslutet.

 

Förslag till styrelse

För omval föreslås:

Anders Uhnér

Mats Jankell

Jörgen Svedberg

David Stenberg

Anders Brinck

Lars Bilk

Pernilla Berglund – suppleant

 

Förslag till val av revisor

Som ny revisor i moderbolaget respektive koncernen föreslås Revideco AB, med huvudansvarig revisor Tommy Nilsson.