Shortcut Media genomför spridningsemission

Teckna aktier direkt med digitalt Bank-ID här!

 

Pressmeddelande

Stockholm 2017-05-31

Styrelsen i Shortcut Media AB har, med stöd av bemyndigande erhållet från årsstämman, beslutat om en spridningsemission av aktier som tillför Bolaget maximalt 9,8 Mkr. Teckningstiden inleds idag och investerare som lämnar in teckningssedlar snabbt får ökad chans till tilldelning.

Teckningssedel finns att hämta här.

Teaser finns här och informationsmemorandum här.

Som ett led i strategin att öka likviditeten i aktien har Styrelsen i Shortcut Media AB, med stöd av bemyndigandet erhållet vid årsstämman den 23 maj, beslutat att genomföra en spridningsemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att öka antalet aktieägare i Bolaget, skapa förutsättningar för en förbättrad likviditet i aktien samt tillföra kapital för ytterligare förvärv och expansion.

Totalt emitterar Shortcut Media AB (publ) högst 1 200 000 aktier till kursen 6,50 kr. Det motsvarar en rabatt om 9,5% mot volymviktad kurs de senaste tjugo handelsdagarna och 4,5% för de senaste tio handelsdagarna. De 100 först inkomna teckningssedlarna kommer att tilldelas minst 2 000 aktier vardera (alternativt ges full tilldelning för teckningar upp till 2 000 aktier).

Vid överteckning kan ytterligare högst 310 000 aktier emitteras för totalt 2,0 Mkr, vilket medför att bolaget tillförs högst cirka 9,8 Mkr före transaktionskostnader. Teckningsförbindelser har avlämnats om 2,7 Mkr, motsvarande 35% av emissionen. Erbjudandet riktar sig till befintliga aktieägare, allmänheten samt professionella investerare.

- Sedan Shortcut noterades har vi nått eller överträffat i stort sett samtliga mål vi har föresatt oss. Vi har växt omsättningen snabbare, genomfört fler förvärv, expanderat geografiskt och tagit en marknadsledande position på kortare tid än enligt tidigare kommunicerad plan. Att öka antalet aktieägare och samtidigt tillföra kapital som möjliggör en fortsatt mycket hög expansionstakt är en perfekt kombination, säger Anders Brinck, VD för Shortcut Media Group.

- Vi har tidvis varit missnöjda med likviditeten i SMG-aktien. Våra analyser tyder på att vi helt enkelt har för liten ägarspridning för att kunna uppnå önskvärda handelsvolymer. För att öka handeln i och intresset för SMG-aktien bedömer vi att en spridningsemission är den bästa möjliga åtgärden, både för bolaget och dess aktieägare, säger Christer Karlsson, CFO för Shortcut Media Group.

Shortcut Media Group är det enda noterade filmproduktionsbolaget i Norden.

Om Shortcut Media Group

Shortcut Media Group är en av Sveriges ledande, mest prisbelönta, oberoende produktionsgrupper och producerar bl.a. reklam- och företagsfilm, trailers, animerad film, promos samt tillhandahåller postproduktion. Gruppen består av Bond Street Film, Oddway Film, Shortcut Post, Good Motion, Shortcut Film samt Shortcut Graphics. Bolagets aktie är noterad på AktieTorget. Under 2016 uppvisade Shortcut en omsättningstillväxt om 229% samt en rörelsemarginal på 9%.

Shortcuts film avseende bokslutskommunikén 2016 finnas att se här: https://vimeo.com/206008644.

Fyra skäl att investera i Shortcut

  • Stark, lönsam tillväxt. Shortcut har uppvisat tresiffrig omsättningstillväxt de senaste fem kvartalen
  • Track record av framgångsrik förvärvsstrategi och utmärkta möjligheter att driva fortsatt konsolidering. Sedan 2016 har tre framgångsrika förvärv genomförts
  • Hög grad av återkommande kunder och långa avtal, trots diversifierad kundbas
  • Snabb marknadsutveckling som präglas av god tillväxt, ca 20% per år

Villkor i sammandrag:

  • Teckningstid: 31 maj – 19 juni 2017
  • Minsta teckning: 1 000 aktier
  • Teckningskurs: 6,50 SEK per aktie
  • Emissionsbelopp: 7,8 Mkr (9,8 Mkr inklusive övertilldelningsoption)
  • Antal nyemitterade: 1 200 000 (1 510 000 inklusive övertilldelningsoption)
  • Anmälan ska göras på särskild anmälningssedel. Den kan erhållas från Bolaget och finns tillgänglig på Bolagets hemsida shortcutmedia.se. Depåkunder hos Avanza och Nordnet kan anmäla sig via deras internettjänster.

Erbjudandets rabatt

Nedan sammanställs storleken på Erbjudandets rabatt för en rad olika perioder. Samtliga rabattsatser avser volymviktad aktiekurs sett över beskrivet antal handelsdagar.

Erbjudandets rabatt
En handelsdag 3,0%
Fem handelsdagar 4,1%
Tio handelsdagar 4,5%
20 handelsdagar 9,5%
30 handelsdagar 9,9%


För ytterligare information vänligen kontakta:

Anders Brinck

VD

Shortcut Media Group

anders.brinck@shortcutmedia.se

Tel: 076-949 66 99

Alt.

Christer Karlsson

CFO

Shortcut Media Group

christer.karlsson@shortcutmedia.se

Tel: 0708 706 704

Denna information är sådan som Shortcut Media Group AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 31 maj 2017.