Shortcut Media Group består av Bond Street Film, Shortcut Post, Shortcut Film samt Shortcut Graphics och är en Stockholmsbaserad, snabbväxande, oberoende produktionsgrupp inom rörlig media. Gruppen gör bl. a. trailers, postproduktion, reklam- samt beställningsfilm och animerad grafik. Strategin är att fortsätta att växa, såväl organiskt som via förvärv. Vid förvärv söker Shortcut Media Group skapa både intäkts- som kostnadssynergier.

Styrelsen och verkställande direktören för bolaget får härmed avge halvårsrapport för 2016, avseende perioden 1 januari – 30 juni 2016. I denna rapport presenteras även resultat för det andra kvartalet 2016, avseende perioden 1 april – 30 juni 2016. Belopp anges i Tkr med föregående års tal inom parentes, om inte annat anges.

Sammanfattning av halvåret, 1 januari – 30 juni 2016

 •  Nettoomsättningen för koncernen uppgick till 17 177 (5 693) Tkr
 •  Tillväxten i nettoomsättning är 202% jämfört med samma period föregående år
 •  Pro forma organisk tillväxt var 17% jämfört med samma period föregående år
 •  Resultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 1 245 (373) Tkr
 •  Resultatet före Goodwill-avskrivningar (EBITA) uppgick till 1 146 (258) Tkr

Sammanfattning av andra kvartalet, 1 april – 30 juni 2016

 • Nettoomsättningen för koncernen uppgick till 10 955 (3 045) Tkr
 • Tillväxten i nettoomsättning är 260% jämfört med samma period föregående år
 • Pro forma organisk tillväxt var 28% jämfört med samma period föregående år
 • Resultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 340 (399) Tkr
 • Resultatet före Goodwill-avskrivningar (EBITA) uppgick till 295 (341) Tkr
 • Shortcut genomförde notering på AktieTorget enligt plan
 • Noteringsemissionen tecknades till 371% och bolaget tillfördes 10,45 Mkr brutto
 • Samarbetsavtal skrevs i juni med produktionsbolaget Unlimited Stories avseende bl.a. efterbearbetning, trailers samt promos. I samband med detta gjordes en investering i Unlimited. Shortcuts VD Anders Brinck har även tilldelats styrelseplats i Unlimited
 • Bolaget fortsätter sin planlagda förvärvsstrategi och har som ambition att genomföra ytterligare förvärv innan 2016 års utgång
 • Koncernövergripande försäljningsaktiviteter har under kvartalet påbörjats och kommer att intensifieras under årets återstående kvartal

VD kommenterar

Det gångna kvartalet har präglats av fortsatt god tillväxt. Bortsett från organisk tillväxt, vilken uppgick till 28% under kvartalet (13% föregående kvartal), fortsätter Shortcuts planlagda förvärvsstrategi med pågående dialoger. Ambitionen är att genomföra ytterligare förvärv innan 2016 års utgång.

Kvartalet som gått

Shortcut har under andra kvartalet påbörjat koncernövergripande marknads- och försäljningsinsatser. Detta har resulterat i en ökad organisk tillväxt; 28% andra kvartalet, jämfört med 13% första kvartalet.

Shortcut noterades på aktietorget den 20 juni. Noteringsemissionen tecknades till 371%.

Den 21 juni offentliggjordes delvis bindande avsiktsförklaring med produktionsbolaget Unlimited Stories. Unlimited kommer att anlita Shortcut för efterbearbetning i flera projekt. Shortcut investerade samtidigt vid en emission i Unlimited, tillsammans med en handfull andra investerare. Shortcuts VD Anders Brinck har även tilldelats plats i Unlimited Stories styrelse. Unlimited har de närmaste tre åren en produktionspipeline överstigande 200 Mkr.

Shortcut kommer att agera leverantör samt partner till VidStar, en av Nordens största mässor avseende online video i digitala samt sociala medier. I partnerskapet innebär bl.a. att medarbetare från Shortcut föreläser om rörlig bildproduktion för mässans unga målgrupp. Mässan hålls 9-10 september i Ericsson Globe.

Bond Street Film fick i april tre nomineringar till Promax Global, en global tävling för trailers och promos (s.k. ”trailer-VM”). Bolaget tilldelades i juni brons i kategorin ”Television Series Promotion” för produktionen C More Series.

Koncernövergripande ledningsgrupp för Shortcut har i början av kvartalet tillsatts och sammanträder nu regelbundet. Detta tillsammans med den inför noteringen utökade styrelsen i moderbolaget innebär att Shortcuts corporate governance-process förstärkts. Under kvartalet har även management trainee rekryterats, i syfte att stötta och stärka ledningen ytterligare.

Under första halvåret 2016 har Shortcut haft kostnader för förvärvet av Bond Street samt marknadsnoteringen, koncernövergripande marknadsföring och försäljning, representation såsom större kundevents (två olika med totalt nära 200 deltagare), konsultarvoden för upprättande av effektivare redovisning och kostnadskontroll samt andra liknande tillväxt- och strukturfrämjande aktiviteter. Aktiviteterna har kostnadsförts i sin helhet och överstiger 500 Tkr. En stor majoritet av dessa har uppstått under andra kvartalet, varför resultatbidraget från detta kvartal är lägre än föregående dito.

Gemensamma upphandlingar av inköp har under kvartalet påbörjats och resulterat i vissa kostnadsminskningar, vilka beräknas få effekt fr.o.m. årets tredje kvartal. Fler koncernövergripande upphandlingar av inköp kommer att utföras under året i syfte att söka ytterligare kostnadssynergier.

Jag vill tillsammans med mina kollegor passa på att tacka alla aktieägare som under kvartalet visat oss förtroende genom att investera i Shortcut.

Anders Brinck,

VD

Granskning

Denna rapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisor.

Nästa rapport

Shortcuts tredje kvartalsrapport publiceras 15 november 2016.