Shortcut Media Group består av Bond Street Film, Shortcut Post, Good Motion, Shortcut Film samt Shortcut Graphics och är en Stockholmsbaserad, snabbväxande, oberoende produktionsgrupp som bl. a. erbjuder filmproduktion, postproduktion, grafik, trailers, 3D-animation och visuella effekter.

Styrelsen och verkställande direktören för Shortcut får härmed avge delårsrapport för 2016, avseende perioden 1 januari – 30 september 2016. I denna rapport presenteras även resultat för det tredje kvartalet 2016, avseende perioden 1 juli – 30 september 2016. Alla siffror och kommentarer avser koncernen och belopp anges i Tkr med föregående års tal inom parentes, om inte annat anges.

Till kvartalsrapporten har även publicerats en sammanfattande investerarpresentation (i PDF) samt en podcast med VD-intervjuer (i MP3). Dessa har publicerats på http://shortcutmedia.se/nyheter/.

Sammanfattning av delåret, 1 januari – 30 september 2016

 •  Nettoomsättningen för koncernen uppgick till 29 952 (8 070) Tkr, en ökning med 271% jämfört med samma period föregående år
 •  Pro forma organisk tillväxt var 44% jämfört med samma period föregående år
 •  Resultatet före avskrivningar (EBITDA), struktur- och noteringsrelaterade kostnader[1] uppgick till 2 253 Tkr
 •  Resultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 1 753 Tkr (-204) Tkr
 •  Resultatet före Goodwill-avskrivningar (EBITA), struktur- och noteringsrelaterade kostnader1 uppgick till 2 117 Tkr
 •  Resultatet före Goodwill-avskrivningar (EBITA) uppgick till 1 617 (-75) Tkr
 •  Resultatet per aktie uppgick till -0,04 (-0,10) Kr

Sammanfattning av tredje kvartalet, 1 juli – 30 september 2016

 •  Nettoomsättningen för koncernen uppgick till 12 775 (2 377) Tkr, en ökning med 438% jämfört med samma period föregående år
 •  Pro forma organisk tillväxt var 107% jämfört med samma period föregående år
 •  Resultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 507 (-577) Tkr
 •  Resultatet före Goodwill-avskrivningar (EBITA) uppgick till 470 (-636) Tkr
 •  Shortcut förvärvade 60% av Good Motion den 30 september för 1,26 Mkr
 •  Shortcut har inlett förhandlingar om förvärv av produktionsbolag i södra Sverige med en omsättning om ca 10-15 Mkr och en rörelsemarginal om ca 10%. Förhandlingarna förväntas bli färdiga Q1 2017 
 • Resultatet per aktie uppgick till -0,05 (-0,09) Kr

Verkställande direktörens kommentar

Kvartal tre har präglats av hög tillväxttakt samt nödvändiga tillhörande investeringar i teknik och personal. Under kvartalet uppgick total tillväxt till 438% och organisk tillväxt till 107%, jämfört med samma period föregående år.

Fokus under nästkommande kvartal blir att närma oss en konkludering av pågående förvärvsförhandling och förvärvsdialoger, fortsätta driva organisk tillväxt samt sätta en koncernstruktur anpassad för en större organisation.

Kvartalet som gått

Shortcuts förvärvsstrategi förblir aktiv. Vi har skrivit en icke-bindande avsiktsförklaring om förvärv av ett produktionsbolag i södra Sverige med en omsättning om ca 10-15 Mkr och en rörelsemarginal om ca 10%. Förhandlingarna förväntas bli färdiga Q1 2017. Ytterligare tre förvärvsdialoger pågår med bolag som omsätter ca 4-8 Mkr vardera. De sistnämnda dialogerna har inte nått förhandlingsstadie utan bedrivs i explorativt syfte. Dialogerna förväntas konkluderas under första halvåret 2017. Två av dessa bolag är Stockholms-baserade.

Vi bedömer oss i dagsläget kunna finansiera majoriteten, men inte samtliga, av ovan nämnda förvärv med befintliga medel. Ifall samtliga affärer genomförs kan därmed ett visst ytterligare kapitaltillskott komma att behövas.

För tydlighet och transparens ska understrykas att ingen av ovan nämnda förvärvsdialoger kan garanteras leda till affär. Formuleringen ”avsiktsförklaring” avseende produktionsbolaget i södra Sverige innebär att styrelsens uppfattning är att sannolikheten för en affär överstiger 50%. För övriga tre dialoger, som omnämns ”förvärvsdialoger”, bedöms sannolikheten för respektive affär ej överstiga 50% i dagsläget.

Den 8 september mottog Bond Street en av sina största grafikbeställningar hittills. Produktion är påbörjad under kvartalet och görs tillsammans med nytillkomna systerbolaget Good Motion.

Den 30 september förvärvades 60% av aktierna i Good Motion för 1,26 Mkr. Ekonomiskt tillträde till förvärvet skedde 1 augusti, vilket innebär att Good Motion:s finansiella siffror är inkluderade fr.o.m. detta datum i kvartalsrapporten. 25% av köpeskillingen erlades kontant vid affärstillfället, med återstående köpeskilling att erläggas om 25% vardera en gång per år under kommande tre år.

Den 30 september publicerades Shortcuts första nyhetsbrev, vilket finns att läsa här. Nästa nyhetsbrev kommer att publiceras den 9 januari 2017.

Under oktober tilldelades Bond Street Film fyra guld, ett silver och ett brons i två internationella tävlingar. De segrande bidragen finns att se härhärhärhärhär och här.

Den 7 oktober mottog helägda dotterbolaget Shortcut Post en beställning om drygt 3 Mkr, en av de största som mottagits i bolagets historia. Produktion kommer att påbörjas i slutet av november och fortgår minst till slutet av Q1 2017. Drygt två tredjedelar av arbetet utförs under Q1 2017.

På eftermiddagen onsdagen 26 oktober hölls öppet hus för investerare med rundvandring på Shortcuts kontor på Karlavägen samt Bond Streets kontor på Ynglingagatan i Stockholm.

Anders Brinck,

VD

Granskning

Denna rapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisor.

Nästa rapport

Shortcuts bokslutskommuniké kommer att publiceras den 28 februari 2017.