Om Shortcut Media Group

Shortcut Media Group är en av Sveriges ledande, oberoende produktionsgrupper som bl.a. producerar reklam- och företagsfilm, trailers, animerad film, promos och tillhandahåller postproduktion. Gruppen består av Bond Street Film, Oddway Film, Shortcut Post, Good Motion, Shortcut Film samt Shortcut Graphics. Bolagets aktie är noterad på AktieTorget. Under 2016 uppvisade Shortcut en omsättningstillväxt om 229% samt en rörelsemarginal före Goodwill-avskrivningar på 9%.

Utöver bifogad bokslutskommuniké för 2016 har en intervjufilm publicerats avseende bokslutet samt en sammanfattande investerarpresentation (i PDF). Dessa har publicerats på http://shortcutmedia.se/nyheter/. Nästa vecka kommer även ett nytt avsnitt av Shortcuts podd att publiceras.

Sammanfattning av helåret, 1 januari – 31 december 2016

 • Nettoomsättningen för koncernen uppgick till 42 831 (13 016) Tkr, en ökning med 229%
 • Pro forma organisk tillväxt var drygt 20%
 • Resultatet före avskrivningar (EBITDA), struktur- och noteringsrelaterade kostnader  uppgick till 4 458 Tkr[1]
 • Resultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 3 958 (221) Tkr
 • Resultatet före Goodwill-avskrivningar (EBITA), struktur- och noteringsrelaterade kostnader uppgick till 4 237 Tkr1
 • Resultatet före Goodwill-avskrivningar (EBITA) uppgick till 3 737 (44) Tkr
  • Resultatet per aktie uppgick till 0,18 SEK (-0,07) Kr

Sammanfattning av fjärde kvartalet, 1 oktober – 31 december 2016

 • Nettoomsättningen ökade med 160%, till 12 878 (4 947) Tkr
 • Resultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 2 205 (426) Tkr
 • Resultatet före Goodwill-avskrivningar (EBITA) uppgick till 2 121 (422) Tkr
 • Resultatet per aktie uppgick till 0,22 (0,03) Kr
 • Koncernen uppvisade sitt starkaste kvartal någonsin sett till både omsättning och resultat före Goodwill-avskrivningar (EBITA)
 • Shortcut ingick avsiktsförklaring om förvärv av 60 % av Oddway Film & Television i Göteborg 
 • Bond Street vann ett storbolag som kund med minst 1 Mkr i förväntade ordrar
  • Koncernens hittills största beställning inom Virtual Reality (VR) mottogs av Good Motion    
  • Shortcut Post fick en beställning värd 3 Mkr
  • Bond Street vann en rad priser i Clio Awards samt Eyes & Ears Awards

Verkställande direktörens kommentar

Det sista kvartalet 2016 blev, i linje med tidigare år, årets starkaste. Shortcut visade under kvartalet upp de högsta talen någonsin sett till både omsättning och rörelseresultat före Goodwill-avskrivningar (EBITA).

Under 2016 nådde eller överträffade vi de flesta, men inte alla, av våra mål. Både organisk och faktiskt tillväxt låg över utsatt mål. Samma sak gäller förvärvstakten. Vi kommer att följa utsatt plan och har som ambition att fortsätta nå våra mål inom dessa områden även framöver.

Rörelsemarginalen låg under fjärde kvartalet isolerat långt över målet, men var inte riktigt tillräckligt hög för att helårets rörelsemarginal skulle nå 11%. Detta främst på grund av dels att investeringar under året gjorts för att stötta den höga tillväxttakten, dels att mycket energi lagts på noteringen på AktieTorget och de tre förvärv som genomförts de senaste tolv månaderna. 

Framgent kommer vi att bibehålla de långsiktiga mål som kommunicerades inför noteringen för 2017. Det vill säga att nå en omsättning om minst 68 Mkr 2018 samt en rörelsemarginal före Goodwill-avskrivningar (EBITA) om ca 11%. Då vi överträffade tillväxtmålen 2016 räknar vi med att redan under 2017 nå en omsättning som överstiger 60 Mkr, motsvarande en tillväxt om ca 40% jämfört med 2016.

Fokus under nästkommande kvartal blir att söka maximera samarbetsmöjligheterna mellan gruppens bolag i Stockholm och Göteborg, närma oss en konkludering av pågående förvärvsdialoger, ägna oss åt koncernövergripande teambuilding-aktiviteter, fortsätta driva tillväxt samt att arbeta vidare på en koncernstruktur anpassad för den snabbt växande organisationen. 

Vill avslutningsvis passa på att sända ett tack till alla aktieägare som visat oss förtroende genom att investera i Shortcut under vårt första år som noterat bolag. Vi hoppas att ni känner er nöjda med ert ägande så långt och kommer att göra vårt yttersta för att Shortcut ska fortsätta att vara en attraktiv investering även framgent. Ett stort tack även till våra fantastiska medarbetare, som varje dag utför ett otroligt fint och värdefullt arbete.

Anders Brinck,

VD

Kvartalet som gått

Den 15 november ingicks avsiktsförklaring om förvärv av Oddway Film & Television i Göteborg. Affären avtalades den 3 februari, med beräknat tillträde den 3 mars. Köpeskillingen uppgår till totalt 7,2 Mkr och erläggs huvudsakligen kontant vid tillträde, med en mindre del genom skuldebrev till säljarna. Bolaget hade vid senaste avstämningstillfället innan affären ett upparbetat överskott (eget kapital) om ca 1,8 Mkr, vilket innebär en bolagsvärdering på skuldfri basis om drygt 10 Mkr.

Oddway omsatte räkenskapsåret 2015/2016 inklusive det helägda dotterbolaget Collection Film ca 12,9 Mkr med en rörelsemarginal om ca 13% (1,7 Mkr). Verksamheten i dotterbolaget Collection Film är vilande men äger filmrättigheter, vilka genererar vissa intäkter.

Förvärvet av Oddway stärker Shortcut Media Groups kapacitet och kompetens inom högkvalitativ företags- och reklamfilm och kompletterar gruppens övriga bolag både kompetensmässigt och geografiskt. Investeringen stödjer Shortcuts ambition att bli landets ledande, oberoende produktionsgrupp inom filmproduktion i kortformat. Ledningen bedömer att Shortcut i och med förvärvet nu är att betrakta som ett av de ledande bolagen i Sverige inom filmproduktion i kortformat. 

Shortcut har fortsatt ytterligare två pågående förvärvsdialoger med omsättning i storleksordningen 4-8 Mkr. En förvärvsdialog, som avsåg ett bolag i Västsverige, har tills vidare skrinlagts. Konklusion av återstående dialoger väntas nås under första halvåret 2017. Ledningen har en förhoppning om att en av dessa dialoger ska leda till ett positivt utfall till sommaren.

5 december deltog Shortcut i ett investerarseminarium på hotell Scandic Anglais.

Den 9 december fick Good Motion koncernens största VR-beställning så långt, något som uppmärksammades med VD-intervju i Nyhetsbyrån Direkt.

Produktionen utfördes åt SJ samt RayVR och fick god medial uppmärksamhet när den publicerades den 30 januari. Bl.a. i Dagens MediaResuméNyTeknik och VA Finans.

Den 14 december fick Bond Street ett storbolag som kund, med förväntade beställningar om drygt 1 Mkr.

På morgonen den 9 januari publicerades Shortcuts kvartalsvisa nyhetsbrev, vilket bl.a. presenterade förvärvet av Good Motion samt exempel på produktioner eller andra sammanhang då Shortcut synts i pressen.

6 februari publicerade Dagens Nyheter en stor artikel om julkalendern 2017, dit Good Motion producerar de visuella effekterna.

18 februari deltog Shortcut i investeringsseminarium arrangerat av Unga Aktiesparare i Linköping tillsammans med Nordnet. Presentationen finns att se här.

Den 22 februari utsågs Oddway till bästa produktionsbolag i prestigefyllda tävlingen Årets Byrå på Münchenbryggeriet i Stockholm. Det var första året som produktionsbolag utvärderades i tävlingen. 

Granskning

Denna rapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisor.

Nästa rapport

Shortcuts rapport för perioden 1 jan – 31 mars kommer att publiceras den 5 maj 2017.

Årsstämma, utdelning, årsredovisning, m.m.

Shortcuts årsstämma förväntas hållas den 24 maj i Bond Streets lokaler på Ynglingagatan 15 i Stockholm. Den fullständiga årsredovisningen inklusive koncernredovisning kommer att tillhandahållas på stämman samt på www.shortcutmedia.sefr.o.m. den 3 maj. Styrelsen föreslår att årets vinst balanseras och att ingen utdelning sker, i linje med vad som kommunicerats vid noteringen.