Om Shortcut Media Group

Shortcut Media Group (SMG) är en av Sveriges ledande, oberoende produktionsgrupper och producerar bl.a. reklam- och företagsfilm, trailers, animerad film, VR, promos samt tillhandahåller postproduktion. Gruppen består av Bond Street Film, Oddway Film, Shortcut Post, Good Motion, Shortcut Film samt Shortcut Graphics. Bolagets aktie är noterad på AktieTorget. Under 2016 uppvisade Shortcut en omsättningstillväxt om 229% samt en rörelsemarginal före Goodwill-avskrivningar på 9%.

Utöver bifogad delårsrapport för Q1 2017 har även ett nytt avsnitt av SMG:s podd publicerats. I podden deltar Lena Torlegård, styrelseledamot sedan 2016, Mats Jankell, styrelseledamot sedan 2014, samt Anders Brinck, VD för SMG. Programledare är Fanny Andersson, affärsutvecklare på SMG. Podden finns att lyssna på här.

Sammanfattning av kvartalet, 1 januari – 31 mars 2017

 • Nettoomsättningen ökade med 159%, till 16 088 (6 222) Tkr
 • Resultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 1 334 (905) Tkr
 • Resultatet före Goodwill-avskrivningar (EBITA) uppgick till 1 178 (851) Tkr
  • Resultatet per aktie uppgick till 0,03 (0,04) Kr
  • Resultatet per aktie (exkl Goodwill-avskrivningar) uppgick till 0,11 (0,10) Kr

Viktiga händelser

 • SMG ingick avtal om förvärv av Oddway Film & Television i Göteborg 3 februari och genomförde affären 3 mars
 • Koncernen ökade omsättningen kraftigt, slog tidigare omsättningsrekord och passerade 50 Mkr i omsättning på rullande 12 månaders basis
 • Oddway blev utsedda till Sveriges bästa produktionsbolag i Årets Byrå i Stockholm
 • Shortcut Post fick två beställningar om totalt 4,5 Mkr
 • Bond Street vann guld i PromaxBDA i Amsterdam
 • Shortcut Film fick två beställningar om 0,8 Mkr
 • Bond Street fick order om 220 Tkr från en svensk datorspelsutvecklare

Verkställande direktörens kommentar

SMG har fått en fin start på 2017. Både koncernens omsättning och tillväxt uppnådde eller överträffade våra mål. SMG uppvisar även sund lönsamhet under kvartalet, trots att vi lagt mycket tid och resurser på due diligence av Oddway, signering samt genomförande av förvärvet samt konsolidering av Oddways finansiella tal för första gången. Därutöver har vi sammanställt SMG:s första bokslutskommuniké med tillhörande produktion av bokslutsfilm samt investerat i en rad olika IR-aktiviteter. Framförallt det förvärvsrelaterade arbetet samt IR-aktiviteterna har belastat periodens resultat.

Första kvartalet 2017 var det femte kvartalet i rad då SMG visade en tresiffrig omsättningstillväxt. Likt tidigare kvartal drivs detta av både förvärvad och god organisk tillväxt. Rörelseresultatet under kvartalet ökade med 320 Tkr jämfört med föregående år, samtidigt som rörelsemarginalen låg några procentenheter under helårsmålet för 2017. Detta till följd främst av ovan nämnda förvärvs- och IR-arbete. För Oddway brukar Q1 vara årets svagaste kvartal, något som påverkat koncernens säsongsvariation, jämfört med föregående år.

SMG har fortsatt ytterligare två pågående förvärvsdialoger med en årsomsättning i storleksordningen 4-8 Mkr. Ledningen har en förhoppning om att en av dessa dialoger ska leda till ett positivt utfall under sommaren.

Vi börjar även planera för att successivt minska minoritetsägandet i gruppen och skissar på strukturer för detta som är gynnsamma för alla parter. Ambitionen är att kunna påbörja utköp av vissa minoritetsintressen under 2017.

Utöver löpande produktions- och försäljningsarbete pågår även ett kontinuerligt, gruppöverskridande koordinerings- och positioneringsarbete. Målet är att tydliggöra både enskilda bolags samt gruppens gemensamma erbjudande till kunder, i syfte att driva fortsatt god organisk tillväxt. Detta är ett långsiktigt arbete som förväntas fortgå minst året ut.

Fokus under nästkommande kvartal blir att fortsätta söka maximera samarbetsmöjligheter inom gruppen, konkludera pågående förvärvsdialoger, se över sätt att minska gruppens minoritetsintressen på, driva tillväxt, nå tidigare kommunicerade mål för 2017 samt fortsätta bygga en god koncernstruktur.

Anders Brinck,

VD

Första kvartalet

Den 3 februari avtalades om förvärv av 60% av Oddway Film & Television i Göteborg. Tillträdde skedde enligt plan den 3 mars. Bolaget inkluderas i gruppens räkenskaper från 1 februari. Ledningen bedömer att Shortcut i och med förvärvet nu är att betrakta som ett av de ledande bolagen i Sverige inom filmproduktion i kortformat.

Den 6 februari publicerade Dagens Nyheter en stor artikel om julkalendern 2017, dit Good Motion producerar de visuella effekterna.

Den 18 februari deltog SMG i investeringsseminarium arrangerat av Unga Aktiesparare i Linköping tillsammans med Nordnet. Presentationen finns att se här.

Kort efter att förvärvet avtalats, 22 februari, utsågs Oddway till Sveriges bästa filmproduktionsbolag i den prestigefyllda tävlingen Årets Byrå. Det var första gången produktionsbolag utsågs i tävlingen.

Den 28 februari publicerades SMG:s första bokslutskommuniké som noterat bolag. 2016 avslutades med rekordkvartal både omsättnings- och lönsamhetsmässigt. I samband med kommunikén publicerades även SMG:s bokslutsfilm samt kvartalspodd.

Den 14 mars mottog Shortcut Film två beställningar värda totalt ca 0,8 Mkr. Beställningarna, tillsammans med  övrig orderingång under mars, resulterade i den största beställningsvolymen på en enskild månad för Shortcut Film hittills.

På morgonen den 27 mars publicerade Analyst Group en oberoende aktieanalys av SMG.

Den 29 mars mottog Bond Street sin största beställningen hittills från en svensk spelutvecklare, om totalt 220 Tkr.

Den 29 mars mottog även Shortcut Post två beställningar om totalt 4,5 Mkr från två svenska produktionsbolag. Det var den största orderingången under en månad hittills för Shortcut Post, vilken motsvarade över 50% av 2016 års omsättning (8 Mkr).

Den 30 mars publicerades SMG:s kvartalsvisa nyhetsbrev, vilket bl.a. presenterade förvärvet av Oddway samt exempel på produktioner eller andra sammanhang då Shortcut synts i pressen.

Granskning

Denna rapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisor.

Nästa rapport

Shortcuts rapport för perioden 1 april – 30 juni kommer att publiceras den 29 augusti 2017.

Årsstämma, utdelning, årsredovisning, m.m.

Shortcuts årsstämma kommer att hållas den 23 maj i Bond Streets lokaler på Ynglingagatan 15 i Stockholm. Anmälan för deltagande på årsstämman skall ske per email till fanny.andersson@shortcutmedia.se senast 2017-05-19. Vid anmälan uppges även antalet eventuella biträden. Nya aktieägare uppmanas registrera sig senast 17 maj för att synas i aktieboken i tid till stämman.

Den fullständiga årsredovisningen inklusive koncernredovisning kommer att tillhandahållas på stämman samt finns på www.shortcutmedia.se fr.o.m. den 3 maj. Styrelsen föreslår att årets vinst balanseras och att ingen utdelning sker, i linje med vad som kommunicerats vid noteringen.