Om Shortcut Media Group

Shortcut Media Group (SMG) är en av Sveriges ledande, oberoende produktionsgrupper och producerar bl.a. reklam- och företagsfilm, trailers, animerad film, VR, promos samt tillhandahåller postproduktion. Gruppen består av Bond Street Film, Oddway Film, Shortcut Post, Good Motion, Frost VFX, Shortcut Film samt Shortcut Graphics. Bolagets aktie är noterad på AktieTorget.

Utöver bifogad delårsrapport för 2017 har även ett nytt avsnitt av SMG:s podd publicerats. I podden deltar Catinka Sjöberg, projektledare på Bond Street, Christer Karlsson, CFO för SMG samt Anders Brinck, VD för SMG. Programledare är Fanny Andersson, affärsutvecklare på SMG. Podden finns att lyssna på här: http://shortcutmedia.se/nyheter/.

Tredje kvartalet, 1 juli – 30 september 2017

 • Nettoomsättningen ökade med 18%, till 15 084 (12 775) Tkr
 • Resultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 2 022 (507) Tkr
 • Resultatet före Goodwill-avskrivningar (EBITA) uppgick till 1 915 (470) Tkr
 • Resultat per aktie uppgick till 0,04 (-0,05) kronor
 • Resultat per aktie exklusive Goodwill-avskrivningar uppgick till 0,14 (0,02) SEK

Perioden, 1 januari – 30 september 2017

 • Nettoomsättningen ökade med 57%, till 47 034 (29 952) Tkr
 • Resultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 3 000 (1 753) Tkr
 • Resultatet före Goodwill-avskrivningar (EBITA) uppgick till 2 679 (1 617) Tkr
 • Resultat per aktie uppgick till -0,08 (-0,04) kronor
 • Resultat per aktie exklusive Goodwill-avskrivningar uppgick till 0,18 (0,14) SEK

Viktiga händelser

 • Bond Street Film vann Grand Clio Award på en av underhållningsindustrins största internationella tävlingar, Clio Entertainment Awards 2017
 • Oddway och Bond Street vann tillsammans fyra guld och två silver i Swedish Media Festival
 • SMG förvärvade hyreskontrakt för att expandera kontor, möjliggöra synergier och skapa besparingar om ca 0,8 Mkr per år från och med andra halvåret 2018
 • Bond Street Film mottog beställningar om 500 Tkr för produktion av trailers från en svensk spelutvecklare. Bond Street skrev även långsiktigt samarbetsavtal med techbolaget Comprado
 • Shortcut Media Film rankades som nummer 3 av 3 st avtalsleverantörer i Socialstyrelsens upphandling av film, värd ca 2,5 Mkr per år fördelat på tre leverantörer. Upphandlingen har överklagats av annan anbudsgivare och förlängd avtalsspärr råder, varför inga beställningar ännu har avropats
 • Processen för att hantera ekonomi och redovisning internt istället för externt i SMG är igång. Denna förväntas ge kostnadsbesparingar samt effektivitetsvinster från sista kvartalet 2017

Verkställande direktörens kommentar

Detta kvartal har präglats av fokus på kärnverksamheten. Till skillnad från de två föregående kvartalen har inga emissioner eller strategiska förvärv kommunicerats, med undantag för förvärvet av ett hyreskontrakt i aktiebolagiserad form kort efter kvartalets slut. Det sistnämnda innebär ökade möjligheter för expansion, konsolidering och kostnadsbesparingar på ca 800 Tkr per år från och med andra halvåret 2018.

Under kvartalet har vi arbetat parallellt med riktade samt koncernövergripande försäljningsinsatser. Det koncernövergripande samarbetet har resulterat i flera gemensamma projekt mellan gruppens bolag. Bond Street och Oddway har även vunnit totalt nio svenska och internationella priser. Mängden priser innebär en kvalitétsstämpel som får genklang bland både nya och befintliga kunder samt väntas få en positiv effekt på försäljningsarbetet framgent.

Det gemensamma försäljningsarbetet kommer fortsätta att prioriteras framöver. Bortsett från att arbetet driver tillväxt innebär det även ökad diversifiering och förnyelse, både vad gäller kunder och marknadssegment. Andelen av SMG:s produktioner som fokuserar på renodlade digitala kanaler har exempelvis ökat från uppskattningsvis 40% av omsättningen 2016 till omkring 60% av omsättningen 2017. Denna andel har vi för avsikt att öka ytterligare framgent, då marknaden för produktion inom digitala kanaler är det segment vi ser störst potential inom och som växer absolut snabbast.

Vi för fortsatt dialog avseende två potentiella förvärv med en sammanlagd omsättning om ca 30 Mkr. Bägge är belägna utanför Stockholmsregionen. I dagsläget väntas sannolikheten för genomförandet av respektive affär understiga 50%.

Sedan början av september har arbetet med att flytta koncernens ekonomi- och redovisningsfunktioner internt istället för externt pågått. Detta projekt fortlöper enligt plan och beräknas innebära kostnadsbesparingar i slutet av innevarande räkenskapsår. Den ökade kvalitét och transparens som projektet väntas innebära kommer även att underlätta intern uppföljning och styrning.

Tillväxten under kvartalet uppgick till 18% och rörelsemarginalen före Goodwill-avskrivningar (EBITA) uppgick till 13%. EBITA fyrfaldigades jämfört med samma period i fjol. På rullande tolv månader har SMG nu nått ca 60 Mkr i omsättning och närmare 5 Mkr i EBITA. Dessa tal bedömer vi vara relevanta att följa då verksamhetens natur, vilket nämnts tidigare, tidvis kan innebära hög variation mellan kvartal. Utvecklingen på årsbasis tenderar att vara jämnare. 

För ett år sedan, i kvartalsrapporten för tredje kvartalet 2016, förmedlades att styrelsen tagit ”beslut att prioritera tillväxt för att kunna säkra en ledande position på den svenska marknaden, även om detta på kort sikt kan komma att innebära något lägre rörelsemarginal än målet om en EBITA-marginal på 11%.” Detta styrelsebeslut har exekverats under det gångna året. Vi bedömer att det önskvärda resultatet uppnåtts. Det vill säga att SMG genom hög tillväxt har uppnått en ledande position i Sverige under 2017. Samtidigt har tillväxtsatsningen, i linje med vad som kommunicerades, inneburit en lägre rörelsemarginal. Detta bl.a. till följd av tillväxtfrämjande investeringar och transaktionskostnader. Den senaste tolvmånadersperioden har EBITA-marginalen uppgått till ca 8%.

När den önskade marknadspositionen nu är intagen har styrelsen under november enhälligt beslutat att verksamhetens fokus ska återgå till bolagets långsiktiga strategi. Verksamheten ska därmed börja konvergera mot att växa 15-20% årligen, med en rörelsemarginal före Goodwill-avskrivningar (EBITA) om 10-11%. Samt att genomföra ungefär ett förvärv i snitt per år.

Nästkommande kvartal innebär fortsatt gemensamt försäljningsarbete, effektivisering av ekonomirutiner samt att driva tillväxt och säkerställandet av en god och effektiv koncernstruktur.

Anders Brinck,

VD

Tredje kvartalet

Den 7 juli slutförde SMG förvärvet av Frost VFX i linje med plan.

29 augusti tilldelades Shortcut Media Film ramavtal med Socialstyrelsen, som nummer 3 av 3 st anbudsleverantörer.Upphandlingen har överklagats av annan anbudsgivare och förlängd avtalsspärr råder, varför inga beställningar ännu har avropats.

Fredagen 1 september tilldelades Oddway och Bond Street tillsammans fyra guld och två silver i Swedish Media Festival, en nationell tävling för beställningsfilm.

Samma datum mottog även Bond Street beställningar om produktion av trailers för en svensk spelutvecklare om 500 Tkr.

SMG var först ut att presentera på SvD Börsplus på Temadagen Lönsamma småbolag den 11 september.

4 oktober skrev Bond Street samarbetsavtal med techbolaget Comprado samt mottog beställningar om 100 Tkr i samband med detta.

Samma datum förvärvade SMG ett hyreskontrakt för att expandera kontor, möjliggöra synergier och skapa besparingar om ca 0,8 Mkr per år från och med andra halvåret 2018.

Den 25 oktober rapporterade bl.a. Dagens Media att Bond Street Film vann det prestigefyllda priset Grand Clio Award på en av underhållningsindustrins största internationella tävlingar, Clio Entertainment Awards i Los Angeles 2017. Bond Street vann även brons i kategorin Copywriting.

Granskning

Denna rapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisor.

Rapportkalendarium

SMG:s bokslutskommuniké för perioden 1 januari – 31 december kommer att publiceras den 20 februari 2018. Information vad gäller årsstämma, årsredovisning, m.m. kommer att kommuniceras i bokslutskommunikén.

SMG:s rapport för perioden 1 jan – 31 mars 2018 kommer att publiceras den 8 maj 2018.

SMG:s rapport för perioden 1 april – 30 juni 2018 kommer att publiceras den 21 augusti 2018.

SMG:s rapport för perioden 1 juli – 30 september 2018 kommer att publiceras den 13 november 2018.

Vänligen observera att rapportkalendarium kan komma att påverkas av eventuella förvärv.