Om Shortcut Media Group

Shortcut Media Group (SMG) är en av Sveriges ledande, oberoende produktionsgrupper och producerar bl.a. reklam- och företagsfilm, trailers, animerad film, VR, promos samt tillhandahåller postproduktion. Gruppen består av Bond Street Film, Oddway Film, Shortcut Post, Good Motion, Frost VFX, Shortcut Film samt Shortcut Graphics. Bolagets aktie är noterad på AktieTorget.

Utöver bifogad bokslutskommuniké för 2017 har även ett nytt avsnitt av SMG:s podd publicerats. Podden finns att lyssna på här: http://shortcutmedia.se/nyheter/.

Fjärde kvartalet, 1 oktober – 31 december 2017

 • Nettoomsättningen ökade med 42%, till 18 240 (12 878) Tkr
 • Resultatet har belastats med jämförelsestörande poster om ca 1,8 Mkr
 • Resultatet före Goodwill-avskrivningar (EBITA) uppgick till -1 013 (2 121) Tkr
 • EBITA-marginal uppgick till -6% (16%)
 • Resultat per aktie uppgick till -0,20 (0,22) Kr
 • Resultat per aktie exklusive Goodwill-avskrivningar uppgick till -0,10 (0,24) Kr

Perioden, 1 januari – 31 december 2017

 • Nettoomsättningen ökade med 52%, till 65 274 (42 831) Tkr
 • Resultatet före Goodwill-avskrivningar (EBITA) uppgick till 1 666 (3 737) Tkr
 • EBITA-marginal uppgick till 3% (9%)
 • Resultat per aktie uppgick till -0,29 (0,18) Kr
 • Resultat per aktie exklusive Goodwill-avskrivningar uppgick till 0,08 (0,44) Kr

Viktiga händelser

 • SMG förvärvade 60% av prisbelönta Oddway, ett Göteborgsbaserat filmproduktionsbolag, och etablerade därigenom verksamhet i Göteborg
 • Spridningsemission genomfördes och blev kraftigt övertecknad. Emissionen om 7,8 Mkr tecknades av ca 350 tecknare till 18,1 Mkr inklusive teckningsåtaganden, vilket motsvarade en teckningsgrad om 232%  
 • SMG förvärvade 100% av Frost VFX, en Stockholmsbaserad produktionsstudio specialiserad på visuella effekter, animation och specialeffekter inom premiumsegmentet
 • SMG förvärvade hyreskontrakt för att expandera kontor, möjliggöra synergier och skapa besparingar om ca 0,8 Mkr per år från och med andra halvåret 2018
 • En rad priser och utmärkelser vanns av koncernens bolag under året. Bl.a. utsågs Oddway till landets bästa produktionsbolag i Årets Byrå 2017 och Bond Street vann en Grand Clio på Clio Awards i Los Angeles

Verkställande direktörens kommentar

Årets sista kvartal innebar ett stort steg framåt i konsolideringen av våra olika verksamheter. Vi samlar oss på färre kontor och kommer att ha färre aktiebolag, vilket väntas effektivisera verksamheten. Kvartalets omsättning uppgick till 18,2 Mkr, med god marginal den högsta nivån vi nått hittills. På helåret överträffade vi därmed både det ursprungliga omsättningsmålet om 60 Mkr och det nya, uppreviderade målet om 65 Mkr, vilket kommunicerades under årets andra kvartal.

Rörelseresultatet belastades samtidigt med samordningskostnader, avseende bl.a. lokalflytt och nytt redovisningssystem, om totalt ca 1,8 Mkr. Detta innebär en svag resultatutveckling under kvartalet samt helåret. Rörelsemarginalen före Goodwill-avskrivningar, EBITA, uppgick under 2017 till ca 3%. Det är långt under vår långsiktiga ambition om 10-11%. Kassaflödet från den löpande verksamheten före skatt, räntor och förändringar i rörelsekapital uppgick under året till 2,8 Mkr (4,0 Mkr).

Rörelsemarginalen ska höjas under 2018. Vi har under andra halvan av 2017 genomfört flera åtgärder för att effektivisera verksamheten. Genom två lokalflyttar, konsolidering av redovisningssystem och gemensamma inköp räknar vi med successivt sjunkande overhead-kostnader under 2018.

Produktion till digitala kanaler förväntas ha en fortsatt god tillväxt under 2018. Produktion till traditionella kanaler bedöms minska 2018, vilket väntas hålla ned den totala tillväxten något. Vi räknar med att den största effekten från denna omställning kommer att ske under årets två första kvartal.

För helåret 2018 siktar vi på en omsättning om ca 65-75 Mkr och en rörelsemarginal före Goodwill-avskrivningar (EBITA) i intervallet 5-10%.

Koncernövergripande försäljningsarbete fortsätter att prioriteras och gruppens olika verksamheter arbetar tillsammans i ett ökande antal projekt. Utöver att tillhandahålla förbättrade möjligheter till god beläggning i verksamheterna innebär det också möjligheter till både vertikal integration samt korsförsäljning. Vi kommer under 2018 fortsätta att utveckla både samarbetena i sig och hur vi paketerar dem för dels befintliga, dels nya kunder. Som kommunicerades föregående år har vi även ambitionen att etablera internationell representation under 2018.

Vi har under 2017 fått mycket frågor från aktieägare om ökningen av Goodwill-avskrivningar under året, vilket uppstått till följd av genomförda förvärv. Då SMG rapporterar enligt redovisningsmåttet K3 skrivs förvärven på koncernnivå ned månadsvis, oavsett hur bolagen presterar. Detta skiljer sig från det i noterade miljöer vanligare redovisningsmåttet IFRS. Avskrivningarna sker över 5 år för samtliga förvärvade bolag förutom Bond Street och Oddway, som skrivs av på 10 år.

Bolagen vi förvärvar har i regel begränsade balanserade tillgångar, varför en stor del av värdet i förvärven bokförs som Goodwill. När denna koncernmässiga Goodwill skrivs av linjärt enligt K3 innebär detta följande.

–        Det uppstår en kostnad på koncernnivå, som i regel inte motsvaras av någon kostnad hos enskilda bolag. Impairment test har gjorts i moderbolaget och inte resulterat i nedskrivning.

–        Goodwill-avskrivningarna har i sig ingen kassaflödespåverkan. De påverkar inte heller den skatt som betalas, då koncernredovisningen inte är skattegrundande.

–        Koncernmässiga Goodwill-avskrivningar har ingen direkt påverkan på utdelningsmöjligheterna i moderbolaget. Utdelningsmöjligheterna i moderbolaget avgörs primärt av moderbolagets fria egna kapital, inte koncernens dito, samt med hänsyn till bolagets konsolideringsnivå, likviditet och ställning i övrigt.

Nästkommande kvartal innebär fortsatt försäljningsarbete, effektivisering av overhead-kostnader samt att driva tillväxt och ökad lönsamhet.

Fjärde kvartalet 2017

4 oktober skrev Bond Street samarbetsavtal med techbolaget Comprado samt mottog beställningar om 100 Tkr i samband med detta.

Samma datum förvärvade SMG ett hyreskontrakt för att expandera kontor, möjliggöra synergier och skapa besparingar om ca 0,8 Mkr per år från och med andra halvåret 2018.

Den 25 oktober rapporterade bl.a. Dagens Media att Bond Street vann det prestigefyllda priset Grand Clio Award på en av underhållningsindustrins största internationella tävlingar, Clio Entertainment Awards i Los Angeles 2017. Bond Street vann även brons i kategorin Copywriting.

14 november blev det offentligt att Shortcut Film mottagit en beställning om 0,7 Mkr från en myndighetskund. Produktion väntas pågå under första halvåret 2018.

Oddway vann 50-watt i kommunikationstävlingen 100-wattaren den 15 november. Den vinnande filmen producerades till Göteborgs stadsmissions julkampanj 2016 under namnet ”Vem ser?”.

21 november kunde man läsa att Good Motion fått en beställning om 0,7 Mkr från ett stort svenskt livsmedelsmärke.

30 november publicerade SvD Börsliv en artikel om att även Oddway fått en stor beställning. Beställningen beräknas uppgå till 0,8 Mkr och är en för Oddway ny kund.

1 december hade 2017 års julkalender premiär med visuella effekter av Good Motion. Julkalendern med visuella effekter av Good Motion visades på SVT1 under december.

7 februari offentliggjordes nomineringarna till marknadsföringstävlingen PromaxBDA Europe. Bond Street nominerades till finalen för en hösttrailer till C More. Finalen avgörs i Rom 13 mars.

13 februari kunde man bl.a. läsa i VA Finans att Bond Street har mottagit beställningar till ett värde av minst 900 Tkr från en svensk spelutvecklare. Arbetet kommer att utföras under mars-april.

Granskning

Denna rapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisor.

Rapportkalendarium

SMG:s årsstämma förväntas hållas torsdagen den 24 maj i Bond Streets lokaler på Ynglingagatan 15 i

Stockholm. Årsredovisningen kommer att tillhandahållas på stämman samt på www.shortcutmedia.se fr.o.m. den 3 maj. Styrelsen föreslår att årets resultat balanseras och att ingen utdelning sker, i linje med vad som kommunicerats vid noteringen.

SMG:s rapport för perioden 1 jan – 31 mars 2018 kommer att publiceras den 8 maj 2018.

SMG:s rapport för perioden 1 april – 30 juni 2018 kommer att publiceras den 21 augusti 2018.

SMG:s rapport för perioden 1 juli – 30 september 2018 kommer att publiceras den 13 november 2018.

Vänligen observera att rapportkalendarium kan komma att justera, exempelvis till följd av förvärv.

Stockholm den 20 februari 2017,