Om Shortcut Media Group

Shortcut Media Group (SMG) är en av Sveriges ledande, oberoende produktionsgrupper och producerar bl.a. reklam- och företagsfilm, trailers, animerad film, VR, promos samt tillhandahåller postproduktion. Gruppen består av Bond Street Film, Oddway Film, Shortcut Media, Good Motion samt Frost VFX. Bolagets aktie är noterad på AktieTorget.

Första kvartalet, 1 januari – 31 mars 2018

 • Nettoomsättningen minskade med 10%, till 14 478 (16 088) Tkr
 • Resultatet före Goodwill-avskrivningar (EBITA) uppgick till -794 (1 178) Tkr
 • EBITA-marginal uppgick till -5% (7%)
 • Resultat per aktie uppgick till -0,25 (0,03) Kr
 • Resultat per aktie exklusive Goodwill-avskrivningar uppgick till -0,11 (0,11) Kr

Viktiga händelser

 • SMG förvärvade de återstående 40% av aktierna i Good Motion för 0,7 Mkr
 • Bond Street Film fick en beställning om minst 0,9 Mkr för produktion till en svensk datorspelsutvecklare
 • Shortcut Media Film tilldelades som ensam leverantör ramavtal med Statens Maritima Muséer, ett avtal som förväntas vara värt ca 4 Mkr över fyra år
 • Bond Street Film vann pris i PromaxBDA i Rom
 • Shortcut Media Film tilldelades som leverantör 3 av 3 ramavtal med Socialstyrelsen. Då det finns leverantörer med högre rangordning samtidigt som större uppdrag direktupphandlas mellan de tre leverantörerna är det svårt att uppskatta förväntat avtalsvärde               
 • Shortcut Media Post, Shortcut Media Film och Shortcut Media Graphics har konsoliderats till ett aktiebolag för att förenkla koncernstrukturen samt minska administrativa kostnader
 • Flytt till nytt kontor på Brännkyrkagatan och väsentligt minskade lokalkostnader

Verkställande direktörens kommentar

2018 har inletts med att en stor del av de återstående konsolideringsinsatser som pågått slutförts. Minoritetsägandet i Good Motion har förvärvats och gruppen äger nu 100% av verksamheten. De tre dotterbolagen Shortcut Media Film, Shortcut Media Post och Shortcut Media Graphics har slagits samman i ett bolag. Det nya kontoret på Brännkyrkagatan är iordningställt och lokalkostnaderna har därmed sänkts väsentligt.

Samtidigt har den löpande verksamheten varit svag under kvartalet. Omsättningen minskade med 10%, jämfört med samma kvartal föregående år. Rörerelseresultatet uppgick till -0,7 Mkr. Vi har sett en negativ organisk tillväxt för första gången på länge. Flera kostnadposter har också ökat till följd av föregående års förvärv. Sammantaget en utveckling vi är mycket missnöjda med.

Det finns huvudsakligen två bakomliggande orsaker till kvartalets utfall. Den första orsaken är att vi, vilket beskrevs i föregående rapport, sett en minskning i produktion till traditionella TV-kanaler. Denna nedgång drabbade primärt verksamheten inom efterbearbetning och blev väsentligt större än våra relativt lågt ställda förväntningar. Jämfört med föregående år innebär detta isolerat ett intäktsbortfall om nära 3 Mkr under kvartalet.

Den andra orsaken är att vi även inom filmproduktionen till digitala kanaler haft en lägre tillväxt än väntat. Bl.a. har två projekt om totalt ca 1,5 Mkr antingen ställts in eller skjutits upp med kort varsel, vilket direkt påverkat kvartalets tillväxt och resultat.

Inom efterbearbetningen ser vi fortsatt låg orderingång, vilket lär hålla ned tillväxten även under det andra kvartalet. Däremot förväntas den negativa resultateffekten av detta bli betydligt mindre under andra kvartalet till följd av åtgärder som redan vidtagits, vilka beskrivs nedan.

En av åtgärderna har varit att verksamhetens kostnader inom bl.a. administration och efterbearbetningen har anpassats genom minskad personalstyrka inom de verksamhetsområden där orderingången minskat.

En annan åtgärd för att säkerställa förbättrade resultat har varit att vi ytterligare öka tempot med förändringsåtgärderna, såsom att konsolidera antalet bolag och kontor. Majoriteten av dessa är nu genomförda och kostnadsminskningarna från detta kommer att nå full effekt per den 1 juli.

Givet att flera av de största konsolideringsinsatserna nu har genomförts kan vi öka fokuset ytterligare på den löpande verksamheten. Det koncernövergripande försäljningsarbete som beskrevs i föregående rapport – där flera av gruppens bolag gör gemensamma försäljningsinsatser – har bl.a. resulterat i de ramavtal som tecknats under detta kvartal. Det är vår ambition att den samlade marknadsbearbetningen ska fortsätta generera fler och större affärer framöver.

Det ska även understrykas att flera av koncernbolagen har presterat väl under perioden. Bl.a. har verksamheten inom trailers, promos och i stor utsträckning även 3D/VFX utvecklats på ett utmärkt sätt.

Nästkommande kvartal innebär stort fokus på den löpande verksamheten, att få de återstående effektiviseringarna på plats samt att driva tillväxt och ökad lönsamhet.

Första kvartalet 2018

9 februari meddelandes att Bond Street Film hade nominerats till den europeiska finalen av PromaxBDA.

Bond Street Film mottog den 13 februari beställning från en svensk spelutvecklare avseende produktion av en serie i kortformat till digitala kanaler, värt minst 900 Tkr. Produktion väntades ske under mars-april.

Socialstyrelsen informerade den 6 mars att Shortcut Media Film, efter avslutad överprövning, tilldelats ramavtal som leverantör nummer tre av totalt tre leverantörer. Avtalet förväntas vara värt ca 2,5 Mkr per år. Då det finns leverantörer med högre rangordning samtidigt som större uppdrag direktupphandlas mellan de tre leverantörerna är det svårt för SMG att uppskatta förväntat avtalsvärde

Den 14 mars vann Bond Street Film silver i den europeiska finalen av PromaxBDA, efter att tävlingen avgjorts i Rom. Det prisbelönta bidraget kan ses på länken nedan.

Statens Maritima Muséer, som bedriver verksamheten på Vasamuséet, Sjöhistoriska Museet och Marinmuséum, meddelade 15 mars att Shortcut Media Film som ensam leverantör tilldelats ramavtal för film- och grafikproduktion till myndigheten. Avtalet har ett förväntat värde om ca 1 Mkr per år i upp till fyra år, plus en option som kan innebära ytterligare ”någon miljon”, enligt myndigheten.

13 april bekräftade SMG att ramavtalen med Socialstyrelsen och Statens Maritima Muséer trädde i kraft.

Granskning

Denna rapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisor.

Rapportkalendarium

SMG:s årsstämma kommer att hållas torsdagen den 24 maj i Bond Streets lokaler på Ynglingagatan 15 i Stockholm. Årsredovisningen kommer att tillhandahållas på stämman samt på www.shortcutmedia.se fr.o.m. den 3 maj. Styrelsen föreslår att årets resultat balanseras och att ingen utdelning sker, i linje med vad som kommunicerats vid noteringen.

SMG:s rapport för perioden 1 april – 30 juni 2018 kommer att publiceras den 21 augusti 2018.

SMG:s rapport för perioden 1 juli – 30 september 2018 kommer att publiceras den 13 november 2018.

Vänligen observera att rapportkalendarium kan komma att justera, exempelvis till följd av förvärv.

Stockholm den 8 maj 2018,