Om Shortcut Media Group

Shortcut Media Group (SMG) är en av Sveriges ledande, oberoende produktionsgrupper och producerar bl.a. reklam- och företagsfilm, trailers, animerad film, visuella effekter, VR, promos samt tillhandahåller postproduktion. Gruppen består av Bond Street Film, Oddway Film, Shortcut Media Produktion, Good Motion samt Frost VFX. Bolagets aktie är noterad på AktieTorget.

Första halvåret, 1 januari – 30 juni 2018

 • Nettoomsättningen minskade med 6%, till 29 887 (31 950) Tkr
 • Resultatet före Goodwill-avskrivningar (EBITA) uppgick till -218 (436) Tkr
 • EBITA-marginal uppgick till -1% (1%)
 • Resultat per aktie uppgick till -0,30 (0,03) Kr
 • Resultat per aktie exklusive Goodwill-avskrivningar uppgick till -0,12 (0,10) Kr

Andra kvartalet, 1 april – 30 juni 2018

 • Nettoomsättningen minskade med 3%, till 15 409 (15 862) Tkr
 • Resultatet före Goodwill-avskrivningar (EBITA) uppgick till 576 (-415) Tkr
 • EBITA-marginal uppgick till 4% (-3%)
 • Resultat per aktie uppgick till -0,06 (-0,12) Kr
 • Resultat per aktie exklusive Goodwill-avskrivningar uppgick till 0,03 (-0,02) Kr

Viktiga händelser

 • Bond Street Film vann den 15 juni guld i den globala finalen av PromaxBDA Global Excellence Awards i New York.
 • 25 juni mottog Oddway beställningar om 0,7-0,9 Mkr från en ny kund.
 • Även Bond Street Film fick 25 juni beställningar till ett värde om 1,4 Mkr avseende produktion av promotionfilm för datorspel, inom VR samt reklamfilm.
 • 27 juni slutförde SMG förvärvet av de återstående 40% av aktierna i Good Motion.
 • Shortcut Produktion vann den 29 juni uppdrag värda drygt 1 Mkr.
 • Den 2 juli vann Shortcut Produktion Diskrimineringsombudsmannens (DO) nationella ramavtal för filmproduktion som ensam leverantör. Avtalet förväntas vara värt ca 3 Mkr över dess upp till fyra års löptid.
 • 8 augusti bekräftades att ramavtalet med DO trädde i kraft.
 • Absoluta majoriteten av de effektiviseringsåtgärder som tidigare presenterats har implementerats, vilket innebär reducerade kostnader från 1 juli 2018.

Verkställande direktörens kommentar

Även årets andra kvartal har till viss del fortsatt att påverkas av affärsbortfallen som skedde föregående kvartal. Effekterna är dock väsentligt lindrigare och vi har under det andra kvartalet vänt verksamheten i rätt riktning. Affärsinflödet har ökat, resultatet förbättrats och koncernstrukturen förenklats, jämfört med årets första kvartal.

Omsättningen minskade med 3% jämfört med motsvarande kvartal föregående år, till följd av första kvartalets affärsbortfall. Jämfört med första kvartalet i år har omsättningen andra kvartalet ökat med 6%. Rörelseresultatet före Goodwill-avskrivningar (EBITA) förbättrades med 1 Mkr jämfört med både motsvarande kvartal föregående år samt första kvartalet, till 0,6 Mkr (4%).

Vi kommer sträva efter att fortsätta öka omsättning och EBITA under årets återstående kvartal. De ramavtal, nya kunder och beställningar som vi vunnit under andra kvartalet utgör en god grund för detta. Täta kundsamarbeten, ramavtal samt större, återkommande beställare är något vi kommer att fokusera ytterligare på framöver.

Det är värt att nämna att vi under 2018 successivt minskat SMG:s interna respektive externa investeringar i IR-aktiviteter. Specifikt innebär det att vi valt att avsluta vårt samarbete med Remium, avstår från att producera en inspelad bokslutskommuniké samt har slutat att publicera kvartalsvisa nyhetsbrev. Resurserna som frigörs genom detta kommer istället att allokeras till kund- och marknadsbearbetning, där vi ser att de gör större affärsnytta och därmed bidrar mer till att bygga långsiktigt aktieägarvärde.

Även om vi kontinuerligt kommer söka att effektivisera verksamheten ytterligare är de största åtgärderna med flytt, administrativ konsolidering och minskning av antalet aktiebolag nu genomförda. Det gör att reduktionen av kassaflödespåverkande kostnader har trätt i kraft från den 1 juli. Koncernens kassaflöden samt likvida medel är fortsatt på goda nivåer.

Nästkommande kvartal innebär fortsatt stort fokus på den löpande verksamheten, att driva tillväxt och lönsamhet samt fortsatt söka vidare samordning inom koncernen.

Granskning

Denna rapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisor.

Rapportkalendarium

SMG:s rapporter samt årsredovisning tillhandahålls på www.spotlightstockmarket.com samt på www.shortcutmedia.se.

SMG:s rapport för perioden 1 januari – 30 september 2018 kommer att publiceras den 13 november 2018.

SMG:s bokslutskommuniké för perioden 1 januari – 31 december 2018 kommer att publiceras den 26 februari 2019.

Vänligen observera att rapportkalendarium kan komma att justeras, exempelvis till följd av förvärv.

Stockholm den 21 augusti 2018,