Om Shortcut Media Group
Shortcut Media Group (SMG) är en av Sveriges ledande, oberoende produktionsgrupper och producerar bl.a. reklam- och företagsfilm, trailers, animerad film, visuella effekter, promos samt tillhandahåller postproduktion. Gruppen består av Bond Street Film, Oddway Film, Shortcut Produktion samt Frost Studio. Bolagets aktie är noterad på AktieTorget.

Hela rapporten finner du här

Utöver bifogad bokslutskommuniké för 2018 har även ett nytt avsnitt av SMG:s podd publicerats. Lyssna nedan:


För perioden, 1 januari – 31 december 2018

 • Nettoomsättningen minskade med 8%, till 59 733 (65 274) Tkr
 • Resultatet före Goodwill-avskrivningar (EBITA) uppgick till -790 (1 666) Tkr
 • EBITA-marginal uppgick till -1% (3%)
 • Resultat före skatt uppgick till -5 257 (-2 034) Tkr
 • Resultat per aktie uppgick till -0,56 (-0,29) Kr
 • Resultat per aktie exklusive Goodwill-avskrivningar uppgick till -0,12 (0,08) Kr

Fjärde kvartalet, 1 oktober – 31 december 2018

 • Nettoomsättningen minskade med 6%, till 17 116 (18 240) Tkr
 • Resultatet före Goodwill-avskrivningar (EBITA) uppgick till 652 (-1 013) Tkr
 • EBITA-marginal uppgick till 4% (-6%)
 • Resultat före skatt uppgick till -685 (-2 014) Tkr
 • Resultat per aktie uppgick till -0,04 (-0,20) Kr
 • Resultat per aktie exklusive Goodwill-avskrivningar uppgick till 0,10 (-0,10) Kr

Viktiga händelser

 • Bond Street Film vann en affär med Discovery Networks, värd minst 10 Mkr per år. Produktion påbörjas i januari 2019. Avtalet är löpande, har sex månaders uppsägningstid och belastar resultatet med ca 1,5 Mkr i uppstartskostnader. Av dessa har ca 1,25 Mkr uppstått andra halvåret 2018 och resterande delen första kvartalet 2019
 • Då avtalet med Discovery innebär att Bond Street expanderar till kunder i Norge och Danmark är SMG:s mål med internationell expansion under 2018 uppnått
 • Framgångsrik lansering av Frost Studio genom sammanslagning av Good Motion och Frost VFX. Även de helägda dotterbolagen Shortcut Media Post, Shortcut Media Graphics och Shortcut Media Film har slagits samman i det gemensamma bolaget Shortcut Media Produktion
 • Shortcut Media Produktion har under året vunnit ramavtal med Diskrimineringsombudsmannen (DO), Upphandlingsmyndigheten (UHM) och Statens Maritima Muséer, vilka tillsammans väntas värda ca 2,4 Mkr per år
 • Oddway Film vann uppdrag åt nya kunder värda 1,1 Mkr samt 0,7-0,9 Mkr
 • Koncernen köpte ut minoritetsintresset i Goodmotion AB, numera Frost Studio AB, vilket innebär att alla dotterbolag i Stockholm utom Bond Street nu är helägda

Verkställande direktörens kommentar

Under 2018 har koncernen kommit mycket långt i samordningsarbetet. Vi är nu på plats med de prioriterade konsolideringsaktiviteter vi föresatte oss för ett år sen. Antalet kontor i Stockholm har under året minskat från fyra till två och antalet rörelsebedrivande dotterbolag i Stockholm från sex till tre. Genom att samla verksamheterna har vi möjliggjort effektivare samarbeten inom koncernen. Därutöver har vi både skapat förutsättningar för att växa vidare, samtidigt som vi sänkt kostnader för bl.a. lokaler och administration.

Arbetet med att samla bolagen har varit kostsamt. Utöver stora direkta kostnader har det under ett års tid tagit fokus från den löpande verksamheten, vilket märks både i bolagen och de finansiella talen. För första året någonsin minskade koncernens omsättning. Det var också första gången rörelseresultatet på helårsbasis var negativt, -790 Tkr jämfört med 1 666 Tkr föregående år. Absolut högsta prioritet för oss 2019 blir att återgå till lönsam tillväxt.

Fjärde kvartalet 2018 visar på en utveckling i rätt riktning. Intäkterna minskade visserligen med 6%, men samtidigt förbättrades rörelseresultatet före Goodwill-avskrivningar (EBITA) med 1,6 Mkr jämfört med samma period föregående år, till 652 Tkr. Vi har också sett fina kassaflöden från verksamheten under slutet av året, en utveckling som väntas fortsätta i början av 2019. Detta trots att fjärde kvartalet belastats med uppstartskostnader för ramavtalet till Discovery om ca 500 Tkr. Ca 250 Tkr av de totalt 1,5 Mkr i uppstartskostnader återstår i början av 2019.

Vi räknar med att resultaten kommer att fortsätta förbättras i början av 2019, tillsammans med en återgång till fortsatt tillväxt. För helåret 2019 ser vi framför oss en tillväxt överstigande 10% och en EBITA-marginal om minst 5%. Målet på sikt är fortsatt att nå en EBITA-marginal om minst 10%.

I VD-ordet för bokslutskommunikén 2017 skrev jag följande kring marknadsutvecklingen 2018;

”Produktion till digitala kanaler förväntas ha en fortsatt god tillväxt under 2018. Produktion till traditionella kanaler bedöms minska 2018, vilket väntas hålla ned den totala tillväxten något. Vi räknar med att den största effekten från denna omställning kommer att ske under årets två första kvartal.”

Förväntningarna om marknadsutvecklingen visade sig stämma, men vi underskattade hur omfattande minskningen skulle bli i traditionella kanaler. Minskningen av affärsinflödet i det segmentet innebar ett intäktstapp på omkring 10 Mkr 2018, den enskilt största anledningen till den negativa tillväxten för helåret. Samtidigt har åtgärderna som vidtogs i verksamheten till följd av detta skapat grogrund för att växa med andra och mer lönsamma affärer framgent.

Det kommande året kommer med all säkerhet att bli ett spännande år för koncernen. Tack vare allt utmärkta arbete från mina kollegor i koncernen under 2018 står vi väl rustade för 2019. Det har varit ett föränderligt år både på marknaden och i verksamheterna. Tack vare de åtgärder som vidtogs 2018 har vi utmärkta förutsättningar att möta framtiden. För 2019 ser vi fram emot en återgång till lönsam tillväxt. Och sist men absolut inte minst, att göra fler, större och ännu roligare projekt i bolagen.

Granskning

Denna rapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisor.
Rapportkalendarium
SMG:s rapporter samt årsredovisning tillhandahålls på www.spotlightstockmarket.com samt på www.shortcutmedia.se.
SMG:s rapport för perioden 1 januari– 31 mars 2019 kommer att publiceras den 15 maj 2019.
SMG:s rapport för perioden 1 april – 30 juni 2019 kommer att publiceras den 21 augusti 2019.
SMG:s rapport för perioden 1 juli – 30 september 2019 kommer att publiceras den 13 november 2019.

Vänligen observera att rapportkalendarium kan komma att justeras, exempelvis till följd av förvärv.

Stockholm den 26 februari 2019,