Om Shortcut Media Group

Shortcut Media Group (SMG) är en av Sveriges ledande, oberoende produktionsgrupper och producerar bl.a. reklam- och företagsfilm, trailers, animerad film, visuella effekter, VR, promos samt tillhandahåller postproduktion. Gruppen består av Bond Street Film, Oddway Film, Shortcut Produktion samt Frost Studio. Bolagets aktie är noterad på AktieTorget.

För perioden, 1 januari – 30 september 2018

 •  Nettoomsättningen minskade med 9%, till 42 617 (47 034) Tkr
 •  Resultatet före Goodwill-avskrivningar (EBITA) uppgick till -1 441 (2 679) Tkr
 •  EBITA-marginal uppgick till -3% (6%)
 •  Resultat per aktie uppgick till -0,52 (-0,08) Kr
 •  Resultat per aktie exklusive Goodwill-avskrivningar uppgick till -0,21 (0,18) Kr

Tredje kvartalet, 1 januari – 30 september 2018

 •  Nettoomsättningen minskade med 16%, till 12 730 (15 084) Tkr
 •  Resultatet före Goodwill-avskrivningar (EBITA) uppgick till -1 223 (1 915) Tkr
 •  EBITA-marginal uppgick till -10% (13%)
 •  Resultat före skatt uppgick till -2 138 (987) Tkr
 •  Resultat per aktie uppgick till -0,22 (0,04) Kr
 •  Resultat per aktie exklusive Goodwill-avskrivningar uppgick till -0,13 (0,14) Kr

Viktiga händelser

 • Bond Street vann en affär med Discovery Networks värd minst 10 Mkr per år. Produktion påbörjas i januari 2019. Avtalet är löpande, har sex månaders uppsägningstid och belastar tredje samt fjärde kvartalets resultat med ca 1,5 Mkr i uppstartskostnader, varav ungefär hälften under tredje kvartalet
 • Då avtalet med Discovery innebär att Bond Street expanderar till kunder i Norge och Danmark är SMG:s mål med internationell expansion under 2018 uppnått
 • Framgångsrik lansering av Frost Studio genom sammanslagning av Good Motion och Frost VFX
 • Shortcut Produktion har tilldelats samt undertecknat ramavtal med Diskrimineringsombudsmannen (DO) samt Upphandlingsmyndigheten (UHM), vilka enligt kunderna uppskattas till ca 0,7 Mkr per år i upp till fyra år vardera
 • Oddway vann uppdrag åt en ny kund värt ca 1,1 Mkr. Beställningen avsåg produktion av filmer till främst sociala kanaler
 • Bond Street Film vann tre guld och ett silver i Swedish Media Festival, en nationell tävling för beställningsfilm
 • Uppsalakidnappningen, med visuella effekter och färgbearbetning av Frost Studio, hade premiär under kvartalet

Verkställande direktörens kommentar

Hösten 2018 har så långt resulterat i två viktiga strategiska framsteg för koncernen. Dels har Bond Street vunnit ett internationellt avtal värt minst 10 Mkr per år med Discovery, vilket även innebär att verksamheten expanderar till kunder i Norge och Danmark. SMG är därmed inom kort en pan-Nordisk koncern. Dels har sammanslagningen av Frost VFX och Good Motion resulterat i en lyckad och medialt uppmärksammad lansering av Frost Studio.

Frost Studio kommer även under fjärde kvartalet att flytta in i den lokal på Brännkyrkagatan som SMG förvärvade i slutet av 2017, där även Shortcut Produktion är beläget. Att samla de två verksamheterna på ett ställe skapar synergier både vad avser kostnader som försäljning. Sammanslagningen och lanseringen av Frost Studio, tillsammans med samflytten till Brännkyrkagatan under årets sista kvartal innebär att de sista planerade åtgärderna för effektivisering av verksamheten är genomförda. Vi ser mycket fram emot att med detta som grund kunna avsluta 2018 och gå in i 2019 med en effektivare organisation och ökat fokus på den löpande verksamheten.

Samtidigt har ovanstående händelser och åtgärder fått negativ effekt på kvartalets finansiella utfall. Ungefär hälften av de 1,5 Mkr i uppstartskostnader som kommunicerades i samband med det vunna ramavtalet med Discovery har belastat tredje kvartalets resultat. Vi har också sett ett lägre affärsinflöde under kvartalet. Även om det är ett semesterkvartal är utfallet inte tillfredställande. Tillsammans med projektbortfallen under årets första kvartal innebär detta att SMG sannolikt inte kommer att nå de omsättnings- och resultatmål som satts upp för 2018. Vi arbetar dock hårt för att få till bästa möjliga avslutning under årets sista kvartal. Mål för 2019 kommer att kommuniceras i samband med bokslutskommunikén för 2018.

Omsättningen minskade med 9% jämfört med motsvarande period föregående år. Rörelseresultatet före Goodwill-avskrivningar (EBITA) försämrades till -1,4 Mkr.

Totalt har koncernen under året så långt vunnit flera viktiga ramavtal; Discovery, Statens Maritima Muséer, Diskrimineringsombudsmannen, Upphandlingsmyndigheten och Socialstyrelsen (som leverantör tre av tre). Det är helt i linje med den strategi som nämndes i föregående kvartalsrapport, det vill säga vår strävan att prioritera täta kundsamarbeten, ramavtal samt återkommande beställare snarare än enskilda projekt. Glädjande är också att koncernen nu nått ett av 2018 års viktigaste operativa mål – att expandera internationellt i och med Bond Streets uppdrag för Discovery i Norge och Danmark.

Affärsvolymen från de vunna ramavtalen har i stort sett inte synts i våra rapporterade finansiella tal ännu. De positiva effekterna kommer successivt att synas i verksamheten under slutet av 2018 och i synnerhet från början av 2019. Det förväntas innebära fler spännande projekt, större affärsinflöde och därmed högre omsättning samt förbättrat resultat.

Granskning

Denna rapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisor.

Rapportkalendarium

SMG:s rapporter samt årsredovisning tillhandahålls på www.spotlightstockmarket.com samt på www.shortcutmedia.se.

SMG:s bokslutskommuniké för perioden 1 januari – 31 december 2018 kommer att publiceras den 26 februari 2019.

SMG:s rapport för perioden 1 januari– 31 mars 2019 kommer att publiceras den 15 maj 2019.

Vänligen observera att rapportkalendarium kan komma att justeras, exempelvis till följd av förvärv.

Stockholm den 13 november 2018,